MISSIE EN WAARDEN

De eerste betaalde vakantiedagen zijn een mijlpaal in de sociale geschiedenis van België. 0p 27 juni 1936 keurde het Belgische parlement de wet goed die de eerste betaalde vakantie toekent. Destijds werden er zes jaarlijkse dagen toegekend. Vandaag is het aantal wettelijke vakantiedagen op twintig vastgesteld.

De KAS VOOR BETAALD VERLOF van de Belgische Voedingsbedrijven (KBVBV) staat ten dienste van de werknemers in de voedingssector als geheel en in de levensmiddelenhandel voor de aangesloten bedrijven. Ook werknemers in de land- en tuinbouwsector en land- en tuinbouwwerken komen in aanmerking.

De KBVBV is verantwoordelijk voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het bedrag van het vakantiegeld. De uitbetaling van het vakantiegeld behoort eveneens tot haar taken.

GOVERNANCE

De KBVBV is een particuliere speler op het gebied van de jaarlijkse vakantie van werknemers.

De Raad van Bestuur bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers enerzijds en vertegenwoordigers van de vakbonden anderzijds.

Het controleorgaan van de KBVBV is de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). De RJV ziet toe op de naleving van de geldende wettelijke bepalingen. Daarnaast verdeelt hij de gegevens met betrekking tot de lonen en de werkuren van alle werknemers, alsook de jaarlijkse vakantiebijdragen van de RSZ aan de verschillende vakantiefondsen, waaronder de KBVBV.

VBVF

De KBVBV is lid van de Vereniging Bijzondere Vakantiefondsen (VBVF).

Het doel van deze vereniging zonder winstoogmerk is met name te fungeren als verbindings- en documentatieorgaan tussen de bijzondere vakantiefondsen, de leden van de vereniging en hun actie te coördineren in hun relaties met de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

BIJ ONS WERKEN

De werkomgeving is prettig en biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke wensen en het nemen van individuele initiatieven. De organisatie van het werk stelt ons in staat om een echt evenwicht te bereiken tussen werk en privéleven.

Interesse? Stuur uw curriculum vitae en een sollicitatiebrief naar ploncol@ccpab-kbvbv.be

JAARREKENINGEN